X

Mreže

Projektovanje, implementacija i održavanje

networkingPasivna mrežna infrastruktura je osnova svakog računarskog sistema i predstavlja klučni deo svake mreže. To je kablovski mrežni sistem višestruke namene.

Prednosti računarskih mreža leže u povećanju produktivnostii, pobolljšanju komunikacije unutar firme, razmeni dokumenata na brži, sigurniji i jednostavniji način, čuvanju važnih informacija tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim računarima u mreži, centralizovanoj kontroli nad štampanjem svih vrsta dokumenata, itd. Kao sistem integrator, putem partnerstva sa vodećim distributerima računarske opreme u zemlji, pružamo kompletna rešenja klijentima. Naš glavni cilj je da klijentima kreiramo kompletna IT rešenja koja uključuju: projektovanje, implementaciju, testiranje i održavanje računarskih sistema i mreža zasnovanih na savremenim IT tehnologijama.

Putem pasivne mrežne infrastrukture je u današnje vreme, pored računara, moguće povezati i druge uređaje. Tipičan primer je korišćenje telefonije. Svaka mrežna infrastruktura mora pružati visok kvalitet koji se odlikuje standardom podržanim radnim karakteristikama, pouzdanošću i jednostavnim održavanjem. Njena fleksibilnost mora omogućavati kontinuitet u radu i brzu i jednostavnu nadogradnju. Poštovanjem korisničkih zahteva, važećih standarda, pravilnim dimenzioniranjem mrežne infrastrukture, uz korišćenje vrhunske opreme, za svaki projekat garantujemo i do 20 godina. Nakon završetka projekta, obavljaju se merenja kojima se dokazuje da su zadovoljeni svi zahtevi postavljeni prema važećim standardima.

Zaokruživši kompletnu celinu, od projektovanja do montaže i puštanja sistema u rad sa posedovanjem kompletne infrastrukture da se obave i najzahtevniji poslovi, uz optimalan utrošak sredstava garantujemo klijentima funkcionalnu računarsku mrežu odličnog odnosa cene i performansi. Takođe, nudimo građevinskim firmama mogućnost da kroz zajednički rad i saradnju implementiramo savremena informaciona rešenja u stambeno-poslovne objekte koje grade i na taj način podignu upotrebnu i tržišnu vrednost objekata (video nadzor, alarmni sistemi, interfoni, sistemi dojave požara).

KLJUČNI SEGMENTI

Projektovanje informacionog sistema je kompleksan i zahtevan zadatak. Ključni segmenti poslovanja u konstruisanju računarske mreže su:

1. Projektovanje informacionih sistema (konsalting, izrada projekta i prateće dokumentacije) zasnovanih na principima strukturnogkabliranja, aktivnu mrežnu opremu (klasična i bežična rešenja), stalni pristup Internetu, serverska i klijentska rešenja
2. Projektovanje i implementacija hardverske infrastrukture - serverska infrastruktura, storage rešenja, cluster, backup rešenja, održavanje
3. Povezivanje udaljenih lokacija u jedinstvenu mrežu
4. Zaštita informacionih sistema od neovlašćenog pristupa i upotrebe informacionih sistema
5. Sistemski software - Windows server platforma, MS Exchange, MS SQL server
6. Projektovanje i instalacija mrežne i komunikacione infrastrukture- LAN, VPN, Remote pristup, održavanje
7. Backup podataka: analizom potreba vrši se implementacija sistema za zaštitu podataka, optimizovanog za specifično okruženje, bez obzira da li je reč o maloj ili srednjoj firmi, ili kompaniji velikih informacionih kapaciteta
8. Licenciranje softvera
9. Servis i nadgradnja hardvera
10. Tehnička podrška
11. Obuka korisnika

Projektovanje

Projektovanje, implementacija, održavanje i podrška

Projektovanje

Projektovanje računarskih mreža je veoma ozbiljan posao, koji pre svega zahteva dobro planiranje. To u startu pretpostavlja analizu klijentskih resursa i potreba.

Na samu analizu utiče čitav niz faktora na osnovu kojih se izrađuje projekat i stvaraju tehnički preduslovi za samo instaliranje opreme. Neki od kritičnih faktora su: stanje instalacija u objektu, komunikaciona čvorišta, lokacija i karakteristike pasivne i aktivne opreme, funkcija pasivne i aktivne opreme. komunikacioni putevi, kapacitet mreže, logička arhitektura (IP adresni plan za lokalnu mrežu, razdvajanje logičkih celina na istoj fizičkoj infrastrukturi pri čemu se prati organizaciona struktura i specifičnost aplikativnih rešenja), način povezivanja sa pasivnom opremom, itd.

Nakon analize i definisanja projektnih zadataka, a uzimajući u obzir sve zahteve firme koja želi implementaciju računarske mreže, pristupa se izradi projekta koji je osnova svakog daljeg rada, kao i realizaciji prateće tehničke dokumentacije. Ovim projektom se obuhvataju svi detalji, kao što su izbor aktivne i pasivne opreme (koja je uvek u skladu sa aktuelnim svetskim trendovima), dinamika nabavke i implementacije, završetak radova, topologija mreže, dalji poslovi na održavanju u unapređenju.

Implementacija

Implementacija samog sistema obuhvata instalaciju, konfigurisanje i podešavanje sistemskog softvera i hardverske opreme.

U saradnji sa vodećim distributerima u zemlji, klijentima nudimo opremu koja je uvek u samom svetskom vrhu, čime se garantuje stabilnost i pouzdanost u svakodnevnom radu.

Računari i prateća oprema su podložni čestim promenama isto kao i ljudi koji rade sa njima, pa nekad i mala promena u podešavanjima postojeće mreže ili zamena nekog dela novijim i bržim može značajno da ubrza rad cele mreže, a time da svakodnevni rad učini bržim i jednostavnijim. Posebna pažnja je posvećena formiranju adekvatne zaštite od neovlašćenog pristupa, firewall zaštiti, kao i centralizovanoj instalaciji i administraciji antivirusnih paketa za servere. Čuvanje podataka takođe predstavlja bitan segment u samom projektovanju i implementaciji računarskog sistema. Nudimo Vam centralizovane i automatizovane sisteme za zaštitu podataka, bez obzira da li je reč o maloj, srednjoj, ili kompaniji velikih informacionih kapaciteta.

Održavanje i podrška

Održavanje uključuje preventivno delovanje i stalnu administraciju informacionih sistema, njihovu sigurnosnu i funkcionalnu nadogradnju kao i brzu detekciju i rešavanje problema nastalih u radu. U mogućnosti smo da ponudimo saradnju kroz ugovore o održavanju informacionih sistema baziranih na implementaciji dogovorenih rešenja, stalnom nadgledanju i konsaltingu, kao i preventivnom delovanju na održavanju postojeće opreme i brzom delovanju u trenucima otkaza sofvera i opreme. Zahvaljujući stručnim i kvalifikovanim kadrovima, koji poseduju najviše sertifikate iz oblasti projektovanja računarskih mreža, moguće je i organizovanje obuke nakon same instalacije opreme.

Wireless rešenja

wirelessBežične mreže su nezaobilazan vid komunikacije danas, naročito za infrastrukturno nerazvijene zemlje poput naše.Omogućavaju da se, uz minimalan utrošak novca i vremena povežu udaljene lokacije u jedinstvenu računarsku mrežu.Termin "bežični internet" se koristi da bi opisao vezu sa Internetom ili provajderom koristeći radio uređaje i frekvencije, suprotno standardnim načinima povezivanja telefonskim ili kablovskim modemom, ADSL uređajem. Ovakvim načinom komunikacije se ostvaruje kvalitetna veza između npr. centralne lokacije firme i udaljenih poslovnica. Naročito je interesantno rešenje u situacijama kada je loša infrastrukturna pokrivenost terena i nema uslova za drugi vid komunikacije. Wireless uređaji najčešće koriste 2.4GHz ISM nelicencirani opseg radio frekvencija ("Industrial, Scientific and Medical"). Za posedovanje i korišćenje opreme koja radi u tom opsegu nije potrebna dodatna dozvola, što je čini idealnom za bežično povezivanje.

Za firme kojima je posebno važna pouzdanost i propusni opseg, kao i za firme koje imaju potrebu za povezivanjem izuzetno udaljenih lokacija (npr. u cilju nadziranja objekta), u mogućnosti smo da ponudimo najkvalitetniju i proverenu Motorola Canopy opremu. Izuzetne performanse koje poseduje (širina propusnog opsega, mogućnost povezivanja lokacija međusobno udaljenih i po više desetina kilometara, apsolutna stabilnost i pouzdanost u radu), čini je jedinim kandidatom za firme koje žele beskompromisan kvalitet.

Virtualizacija

vmwareVirtualizacija je tehnologija koja omogućava deljenje hardverskih resursa, odnosno mogućnost da se na istom hardveru istovremeno pokreće i izvršava više nezavisnih operativnih sistema. Ti operativni sistemi se nazivaju virtualnim mašinama i svaka od njih se ponaša kao potpuno odvojena i nezavisna jedinica sa unapred dodeljenim resursima (RAM, CPU, HDD, networking). Na taj način se postiže veća iskorišćenost i fleksibilnost samog sistema. Same virtualne mašine su enkapsulirane u fajlove, što nam omogućava da na brz i efikasan način vršimo backup podataka, kloniranje ili kopiranje virtualnih mašina sa jednog fizičkog hardware-a na drugi.

Ovakva struktura ima brojne prednosti u odnosu na klasičnu infrastrukturu. Neke od njih su:

1. Konsolidacija servera i povećanje iskorišćenosti hardware-a. Smanjuje se količina potrebnog hardware-a, elektičnog napajanja, hlađenja i na kraju i mesta koje serveri zauzimaju (čak i do 70%). Tako bi se smanjio i trošak održavanja, a od zahteva za novom virtualnom mašinom do njene realizacije, prošlo bi tek nekoliko minuta umjesto nekoliko dana.
2. Minimizacija downtime-a i osiguranje nesmetanog rada. Eliminiše se planirani downtime za održavanje sistema, smanjuje se mogućnost i vreme downtime-a, a istovremeno se ubrzava oporavak od katastrofe čak do 85%.
3. Olakšano testiranje i razvijanje aplikacija. Omogućava se brzim kreiranjem razvojne – test okoline, te laganim povratkom na prethodno stanje bez ponovnog konfigurisanja.
4. Kreiranjem jedinstvene okoline za klijente ostvaruju se znatne uštede u održavanju korisnika
5. Smanjenje vremena za implementaciju novih korisnika
6. Visok stepen nadogradivosti sistema

VOIP rešenja

VoIP je skraćenica od Voice over Internet Protocol (ili Voice over IP). To je tehnologija koja omogućava korišćenje telefona putem internet veze, bez upotrebe regularne telefonske linije. VoIP usluga zahteva postojeću Internet konekciju preko koje pretplatnici pozivaju i primaju pozive na isti način kako bi to radili preko javne telefonske mreže. Upotreba je jednostavna. Vi kao korisnik, koristite vaš regularni telefon, pozovete željeni broj i razgovarate. Nije bitno da li osoba koju zovete koristi VoIP ili ne. Pored očigledne prednosti koja se ogleda u jeftinijem korišćenju usluge (pogotovo za međunarodne pozive), jedini uslov za ovu tehnologiju je potreba za velikom brzinom Internet veze (DSL, Kablovski Internet).

Prednosti VoIP-a:

1. Ušteda u troškovima jer mesečna pretplata pokriva sve telefonske pozive.
2. Međugradski i međunarodni pozivi imaju nižu cenu jer je telefonski broj vezan za IP telefon a ne za lokaciju.
3. Pozivi se mogu sprovesti sa bilo koje lokacije u svetu.
4. Olakšana upotreba Wireless  VoIP-a (wVoIP) na WiFi hotspotovima širom planete.
5. Sve dodatne usluge koje postoje u standardnoj telefoniji (uzvraćanje poziva, blokiranje poziva, conference callm identifikacija dolaznog poziva, govorna pošta...), dostupne su i ovde.
6. Čuvanje poziva u vidu govorne pošte ukoliko ne želite da se javite tog momenta
7. Slanje govorne pošte na email adresu kao prilog, tako da se može odslušati na bilo kom računaru

voipMalim i srednjim preduzećima možemo da ponudimo softverske telefonske centrale (PBX) bazirane na softveru Asterisk, ISDN i FXS/FXO karticama Digium i OpenVox, telefonima Siemens Gigaset IP, Grandstream, Atcom i drugima. Ovo rešenje, bazirano na VoIP tehnologiji, podrazumeva sledeće mogućnosti:

1. Digitalna telefonska sekretarica (IVR)
2. Automatsko raspoređivanje poziva (ACD)
3. Jeftino telefoniranje ka inostranstvu (VoIP gateway)
4. Povezivanje sa GSM operaterima
5. Softverski fax (moguće više faksova za različite službe, prijem i slanje faksa preko e-mail, slanje faksa sa bilo kog računara u firmi)
6. Govorna pošta
7. Objedinjen sistem glasovnih i pisanih poruka
8. Konferencijski  pozivi
9. Snimanje poziva
10. Razne govorne aplikacije
11. Objedinjeno komunikacije

Pri realizaciji VoIP rešenja, moguće je koristiti postojeću infrastrukturu (lokalnu računarsku mrežu, analogne telefone i fax aparate, računare), tako da je cena uvođenja ove tehnologije veoma povoljna, naročito ako se posmatraju mogućnosti koje nudi.

Bezbednost

Satelitsko (GPS) praćenje, alarmni sistemi, video nadzor, dojava požara

Sistemi video nadzora predstavljaju bitan faktor odvraćanja potencijalnih počionioca od kriminalnih radnji. Funkcija sistema video nadzora je obezbeđivanje informacija korisniku radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija. CCTV sistemi (CCTV = closed-circuit television) obezbeđuju trajnu video dokumentaciju koja se može upotrebiti kao dokazni materijal u sudskom postupku i kao takvi postali su kritična bezbednosna komponenta u bankama, javnim objektima, proizvodnim pogonima za praćenje radnog procesa, i velikom brzinom ulaze i u svakodnevnu upotrebu i u stambenim i poslovnim objektima. U principu predstavlja sistem kamera za nadzor koje su direktno povezane kablovima ili drugim sredstvima.

Video nadzor (CCTV oprema)

Nagla ekspanzija primene video nadzora u svim sferama života i poslovanja prvenstveno je omogućena tehnološkim razvojem, digitalizacijom opreme i cenama koje su dovedene na opšte prihvatljiv nivo. Danas se CCTV razvio do te mere da je dovoljno jednostavan i jeftin da se može koristiti u kućnim bezbednosnim sistemima, kao i za nadzor.

Prilikom izbora CCTV sistema obavezno treba uzeti u obzir njegovu namenu, specifičnost objekta i položaj kamera. Sistem video nadzora se sastoji iz:

- potrebnog broja spoljašnjih i/ili unutrašnjih kamera
- odgovarajućih objektiva, sa ručnim ili automatskim podešavanjem blende
- centralnih uređaja, koji služe za obradu slika dobijenih od kamera, i prosleđivanje do monitora, (digitalni video rikorderi, video kartice za računar...)
- monitora.

Kamere mogu biti crno-bele ili kolor, različitih rezolucija snimanja, osetljivosti na svetlost, sa različitom širinom ugla snimanja. Mogu biti pokretne i fiksne, sa zumom ili bez. Pored običnih kamera postoje i day/night kamere, koje preko dana rade kao obična kolor kamera, a kada nivo osvetljenja padne ispod minimuma, automatski se prebacuju u crno beli režim rada. Opremljene su IC diodama koje smanjenjem svetlosti pojačavaju intenzitet emitovanja IC zraka.

Alarmni sistemi

U našem prodajnom programu se nalaze alarmne centrale i senzori vodećih svetskih proizvođača. Svojim kvalitetom i izuzetno pristupačnom cenom, lakim rukovanjem i širokom paletom mogućnosti predstavljaju idealno rešenje za obezbeđenje stambenih i poslovnih objekata. Alarmni sistemi deluju preventivno. Oni štite od svake moguće neželjene situacije: provale, loma stakla, požara, curenja gasa...

Veoma je bitno provalu detektovati u najranijoj fazi – pri pokušaju obijanja vrata, prozora ili razbijanja stakla. Pomoću infracrvenih senzora koji detektuju prisutnost toplote kojom zrači ljudsko telo štiti se prostor unutar objekta ili u njegovoj blizini. Svi detektori koriste napredne tehnologije obrade signala, čime se postiže pouzdanost u radu. Detektore je moguće spajati sa centralom žično ili bežično.

Efikasan sitem javljanja preko sirena, svetlosnih signala, mobilnih telefona i veze sa monitoring centrom bezbednosne kompanije kao i mogućnost kombinovanja sa video nadzorom pružiće Vam sigurnost i mir koji želite.

Interfoni

Interfonski sitemi (audio i video) su zasnovani na modernoj tehnologiji koja omogućava realizaciju primenom najčešće samo jednog dvožilnog voda - jedne parice za kompletan objekat. Bez obzira na jednostavnost instalacije i primene samo jedne parice, interfoni obezbeđuju niz naprednih funkcija:

- Razgovor sa osobom na ulazu bez mogućnosti prisluškivanja
- Otključavanje vrata (jednih ili više nezavisno)
- Uključenje svetla u hodniku
- Korišćenje većeg broja pozivnih stanica
- Interno pozivanje između korisnika
- Implementacija portirske funkcije
- Prebacivanje interfonskog poziva na fiksni telefon
- Funkcija automatskih vrata
- Integracija sa sistemima kontrola pristupa
- Proizvoljno konfigurisanje sistema u pogledu broja pozivnih stanica i govornih aparata u stanovima
- Izgradnja velikih sistema
- Povezivanje više nezavisnih sitema
- Realizovanje funkcije razglasa i obaveštavanja
- Mnoštvo novih funkcija

Sistemi dojave požara

Ugradnja automatskuh alarmnih sistema za dojavu požara je deo aktivnih mera zaštite od požara. U ovu grupu takođe spadaju i ugradnja sistema za gašenje požara, sistema za upravljanje zaštitom od požara itd. Postoje dva osnovna pristupa sistemima za automatsku dojavu požara:

- Konvencionalni sistemi za dojavu požara za manje i jednostavnije objekte
- Inteligentni (pametni) sistemi automatske dojave požara za veće i složenije objekte i u arhitektonsko-konstruktivnom (AK) i u tehnološkom smislu.

I jedni i drugi su danas u upotrebi i maju svoje mesto na trzištu u zavisnosti od potreba. Prednost klasičnih sistema je pre svega u ceni koštanja, jednostavnosti upotrebe i ekonomski opravdanoj primeni za manje objekte sa jednostavnijom arhitektonskom strukturom. Problem precizne lokacije alarma kod klasičnih sistema za veće i složenije objekte i zahtevne tehnologije rešen je:

- Adresabilnim automatskim sistemima za dojavu požara
- Analogno-adresabilnim sistemima za automatsku dojavu požara

U adresabilnim sistemima svaki detektor automatske dojave požara ima svoju "adresu", odnosno zna se mesto (prostorija) gde se pojavio alarm. Razvojem mikroprocesorske tehnologije (čipova), dimni i termički detektori za automatsku dojavu požara postali su merni uređaji sposobni da prikupljaju podatke (temperaturu, koncetraciju dima), i da na taj način slanjem realnih podataka sa lica mesta daju pravu sliku o stepenu opasnosti od požara.

U našoj ponudi je široka paleta proizvoda, vršimo izradu projekata i prateće dokumentacije, kao i izvođenje radova na objektima. Nakon uspešne instalacije i testiranja sistema za dojavu požara, vršimo i održavanje, kao i obuku korisnika.

GPS satelitsko praćenje

Korišćenje GPS uređaja za praćenje vozila

GPS1Korišćenje satelitskih uređaja je u izuzetno pouzdan način za utvrđivanje tačne trenutne lokacije službenog ili privatnog vozila, ljudi, dece, osoba sa invaliditetom, kućnih ljubimaca. Široka primena se ogleda u taksi službama, praćenju službenih vozila firmi, autobusa, špediterskih službi, itd. Takođe je popularan i kao bezbedonosni segment kod fizičkih lica, obzirom da poseduje i napredne funkcije (blokada motora, paljenje, itd). Sami uređaji sadrže i SIM slot, u koji se ubacuje SIM kartica, kao i SDCARD slot, za proširenje postojećeg memorijskog prostora.

Funkcioniše na način tako što se pozicionira objekat koji se prati koordinatama u obliku geografske širine i dužine. Informacije o objektu može slati SMS-om na mobilni telefon (najčešće kod fizičkih lica koji uređaje koriste za obezbeđivanje sopstvenog vozila), ili putem GPRS protokola i u tom slučaju informacije o trenutnom stanju vozila možete pratiti putem našeg web servisa na ekranu vašeg računara. Pored osnovnih informacija (lokacija vozila), šalju se i informacije kao što je brzina kretanja, stanje interne baterije, kvalitet veze sa satelitom, itd). Veliki broj senzora koji se ugrađuju Vam daju mogućnost da pozovete GPS tracking uređaj i da čujete i vidite šta se dešava u vozilu, da mu definišete radijus dozvoljenog kretanja, pratite stanje goriva, prosečnu brzinu, maksimalnu brzinu kretanja, itd.

U ponudi postoji više tipova uređaja. Svaki od njih ima i sopstvenu internu bateriju, mogu se puniti preko akumulatora u vozilu ili USB kabla. Takođe (sa svim gore navedenim funkcijama), u ponudi imamo i GPS uređaje za praćenje osoba i kućnih ljubimaca.

Računari

Prodaja i servis, reciklaža tonera


benchRačunar je u današnje vreme nezaobilazan u svakom domu. Namene su najrazličitije: od reprodukcije multimedijalnog sadržaja (filmovi, muzika), pretraživanja interneta, igranja igrica, pa sve do najzahtevnijih zadataka iz oblasti dizajna, arhitekture, projektovanja, itd.

Krajnjim korisnicima pružamo vrhunske usluge i najbolje proizvode iz oblasti IT tehnologija. Na jednom mestu je objedinjena prodaja IT proizvoda renomiranih svetskih prozivođača, održavanje, implementacija računarskih sistema i njihovo dalje razvijanje u skladu sa Vašim potrebama. Pored maloprodaje računara i računarskih komponenti, od nas u svakom trenutku možete dobiti korisne savete u vezi kupovine računara, njegove namene i najboljeg odnosa uloženog novca i performansi. Naš osnovni cilj je da sa klijentima gradimo koristan i dugotrajan odnos na obostrano zadovoljstvo.

U okviru firme funkcioniše i izvanredno organizovana i efikasna služba tehničke podrške. Svi zaposleni imaju potrebne stručne kvalifikacije. Snaga tehničkog odeljenje zasniva se na višegodišnjem iskustvu u radu sa najrazličitijim tipovima hardvera.

Takođe, postoji i jedini potpuno opremljen specijalizovani servis desktop i notebook računara u regionu. Kod nas možete rešiti apsolutno svaki problem koji imate sa računarom (od čišćenja virusa, reinstalacije operativnog sistema, oporavka računara od najraznovrsnijih softverskih problema, pa sve do otklanjanja kvarova i zamene pojedinih delova Vašeg računara).

Toneri za laserske štampače

99309Pod veoma povoljnim uslovima vršimo prodaju, kao i dopunu i reciklažu tonera za laserske štampače.  Reciklaža tonera, ultrazvučno čišćenje kertridža i dopuna istih samo su neke od uslužnih delatnosti koje u našem servisu možete obaviti na licu mesta. Za sve komplikovanije kvarove dolazimo kod Vas. Reparacija praznog tonera obuhvata proveru ispravnosti svih delova i funkcionisanja sklopova kasete i zamenu potrošnih delova. Prvi korak je uklanjanje nečistoća od prethodne upotrebe, zatim čišćenje svih elemenata i sklopova kasete spolja i iznutra hemijskim sredstvima posebno namenjenim za tu svrhu. Neupotrebljivi delovi se, nakon demontaže tonera, menjaju novim (npr. OPC bubanj, razni brisači, itd) i tako produžavaju radni vek tonera. Takođe se, ukoliko je potrebno, vrši i zamena neispravnih pogonskih delova kasete (nazubljeni ili istrošeni zupčanici, itd). Poslednji korak je punjenje toner prahom i provera reparirane toner kasete.

Rok za popravku računara ili zamenu neispravne komponente novom iznosi 72h od trenutka prijema računara na servis. U ovaj vremenski rok ne računa se vreme koje računar provede u servisu tokom vikenda, praznika ili drugih neradnih dana, kao ni vreme dok se pošiljka nalazi u fazi transporta.

Servisne usluge koje ne potpadaju pod garantne uslove tarifiraće se prema cenovniku ove vrste usluga.

Usluge

Pružanje IT usluga u oblasti zdravstvene zaštite

Osnovni cilj nam je, da putem pružanja usluga usluga zdravstvenim ustanovama i domovima zdravlja u okrugu, konstantno unapređujemo kvalitet zdravstvene zaštite, i sa ponosom ističemo, da smo jedina firma u regionu koja se time bavi. Spektar je naročito proširen sa realizacijom projekata ministartsva zdravlja Republike Srbije, a koji se tiču uvođenja elektronskog zdravstvenog kartona, fakturisanja usluga prema RFZO, smanjenju troškova tokom rada (i uštedi novca koja iz toga direktno proizilazi), poboljšanju efikasnosti u radu.
U ovom segmentu usluge koje pružamo su:

- Održavanje softvera elektronskog zdravstvenog kartona
- Održavanje mrežne infrastructure (centralnih lokacija i udaljenih ambulanti)
- Podrška u svakodnevnom radu
- Elektronsko fakturisanje ka RFZO (za ovo je razvijen i poseban softver kojim se, na mesečnom nivou , a u zavisnosti od veličine ustanove, ostvaruju značajne uštede)
- Obuka zaposlenih
- Održavanje radnih stanica

E-karton (elektronski zdravstveni karton), predstavlja digitalni zapis medicinskog kartona koji se koristi u zdravstvenim ustanovama i služi za prikupljanje, analizu, skladištenje i izmenu podataka. Ovakav način čuvanja medicinskih informacija stvara potencijal za značajno poboljšanje kvaliteta medicinskih usluga i povećanje efektivnosti medicinske prakse. E-karton omogućava lekaru brz, jednostavan i funkcionalan rad, kao i praćenje pacijenta u svakom segmentu procesa dijagnostike i lečenja. Svi opšti podaci o pacijentu i istorija prethodnih poseta su u svakom trenutku brzo i lako dostupni, postoji pregled kompletne istorije bolesti, svi nalazi, prethodne dijagnoze i prepisane terapije. To lekaru omogućava da dobije pravu i potpunu sliku o zdravstvenom statusu pacijenta.

Elektronska forma zdravstvenog kartona ne samo da je pouzdanija, već omogućava i brz prenos informacija i slika na daljinu, što ponekad može da odluči o životu pacijenta.

Srbija se nalazi na samom početku razvoja e-zdravstva i prelasku sa administracije zasnovane na papiru na računarsku obradu podataka. Ovaj projekat još uvek realizuje. Za implementaciju ovog projekta nadležni su (a i finansiraju ga) Ministarstvo zdravlja i lokalne samouprave.  Ovaj program je počeo da se sprovodi od 2011. godine i rečeno je da bi program zaživeo prvo mora da se u domovima zdravlja naprave elektronski kartoni, taj posao je trebao biti završen do 2012. godine (i još uvek je u povoju, i u velikom broju ustanova još uvek nije u funkciji). Tada sledi integracija sa ostalim informacionim sistemima: veza sa apotekama, opštim bolnicama, kliničkim centrima i institutima koja treba da se kompletira do 2015. godine. Da bi se upisali svi podaci iz papirnih zdravstvenih kartona u elektronski oblik lekari izdvajaju 30%, a medicinske sestre 70% svog radnog vremena.

Zdravstvene ustanove koje su u postupku uvođenja e-kartona, skratile su administrativni put na najmanji mogući nivo, sa potpuno talnim uvidom od pruženih usluga do podataka koji se unose u recept. Povećanjem efikasnosti zdravstvene zaštite i sigurnosti širokom upotrebom elektronskog kartona ostvaruju se i ogromne finansijske uštede. Prednosti uvođenja elektronskog zdravstvenog kartona:

• Zamenjuje tradicionalne medicinske kartone (koji često mogu biti nedovršeni, nečitljivi i zagubljeni)
• Povećava se bezbednost prikupljenih podataka i insistira na njihovoj nepovredivosti i apsolutnoj poverljivosti.
• Onemogućava se dupliranje recepata.
• Izbegava se mogućnost medicinske greške (npr. smernica lekarima za izbegavanje opasnosti usled prepisivanja nekompatibilnih lekova ili onih na koje su pacijenti alergični, tako što će ih automatski upozoriti na ovakvu kobnu kombinaciju)
• Elektronska kontrola uputa za laboratorijske analize (slanje uputa elektronskim putem sa naznačenim vrstama analiza, koje nisu podložne nikakvim promenama od strane pacijenta)
• Svi laboratorijski nalazi se arhiviraju u e-kartonu.
• Olakšano poređenje demografskih podataka o pacijentima, iskorišćavanje tih podataka u statističke svrhe i, na osnovu toga, podizanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite.
• Dostupnost evidencija o pruženim uslugama i mnogo bolja kontrola utrošenog materijala (sprečavanje zloupotrebe).

Konkretne prednosti i mogućnosti uštede

- Efikasniji softver za obradu podataka u knjigovodstvu (već adaptiran i prilagođen zdravstvu).
- Značajne uštede na samoj VPN i WLAN infrastrukturi
- Racionalno korišćenje informacionog sistema, visok nivo bezbednosti mreže
- Elektronska faktura (samo ova stavka ostvaruje uštedu od nekoliko stotina hiljada dinara mesečno, zavisno od veličine ustanove)
- Završetak implementacije elektronskog zdravstvenog kartona i podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga
- Video nadzor, kontrola pristupa i satelitsko praćenje svih vozila koja su u sklopu domova zdravlja (prvenstveno u cilju sprečavanja zloupotrebe)
- Implementacija VoIP tehnologija u cilju bolje i efikasnije komunikacije i smanjenja troškova

Web Design

Izrada internet prezentacija

Razvoj informacionih tehnologija i popularizacija interneta (naročito u poslednjih nekoliko godina) omogućila je laku dostupnost informacija sve većem broju korisnika. Ekspanzija interneta, jednostavnan pristup globalnoj mreži postavlja internet kao osnovno sredstvo komunikacije, kako u poslovne, tako i u privatne svrhe. Samim tim je i potreba za veb sajtom postala neophodnost, prevashodno za firme koje imaju priliku da na jednostavan način, prezentuju svoje proizvode i usluge najširem auditorijumu današnjice. Prezentacija na internetu odavno ima vrlo jak uticaj na samo poslovanje neke firme i njenu uspešnost, obzirom da, pored informativnog, ima i drugi (finansijski) aspekt. Prodaja preko interneta iz godine u godinu beleži rast, pogotovo u zemljama koje su u našem okruženju.

Mi stvaramo prezentacije jedinstvenog i originalnog dizajna, uz korišćenje najnovijih internet tehnologija i možemo Vam pomoći da na efikasan način i u najboljem svetlu predstavite Vašu firmu, proizvode i usluge.

Prema tipu sadržaja veb sajt može biti statički i dinamički. Prema nameni mogu se podeliti na: lične prezentacije,  prezentacije firmi i korporativne prezentacije. Naša firma Vam može omogućiti da budete deo internet sveta u kojem ćete moći da predstavite Vaše proizvode i usluge, da partnerima i ostalim zainteresovanim korisnicima omogućite da vas brzo i lako nađu, kao i da saznaju nešto više o Vama i firmi. Nudimo Vam kompletnu uslugu bilo da se radi o kreiranju novog veb sajta ili redizajnu postojećeg. Koristeći višegodišnje iskustvo, kao i konstantno korišćenje i prilagođavanje novim trendovima, u mogućnosti smo da klijentima ponudimo  vrhunski dizajn, kvalitetna "out of the box" rešenja i profesionalnu uslugu. U radu se oslanjamo na veliki broj najpopularnijih internet tehnologija kao što su HTML, CSS, Flash, ActionScript, PHP&MySQL, JavaScript.

Obzirom da već godinama uspešno izrađujemo veb dizajn za inostrane klijente, insistiramo da zapadni način poslovanja i rigorozni standardi kvaliteta budu primenjivani i ovde.To podrazumeva da naši klijenti mogu očekivati da ćemo se pobrinuti za sve: od osnovnog dizajniranja logotipa za firmu, preko propagandnog i reklamnog materijala, pa sve do dizajniranja, izrade i programiranja veb sajta (kao i održavanja i hostinga istog). Sa nama dobijate gotov proizvod koji besprekorno funkcioniše. Klijentima nudimo specifičan i jedinstveni dizajn, originalna rešenja, vrhunske fotografije, kompletan CMS sistem sa administratorskim i korisničkim alatima za dodavanje, izmenu i brisanje sadržaja.

Kako do vlastitog sajta

Svaki veb sajt zahteva detaljno planiranje, da bi se ostvarila njegova maksimalna upotrebljivost, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. U projektovanje kompletnog rešenja i izvođenje istog spadaju:

1. Analiza zahteva klijenta
2. Prikupljanje relevantnog materijala
3. Ukoliko već postoji sajt, vrši se analiza istog
4. Definisanje dinamičkog i statičkog sadržaja (dinamički sadržaj podrazumeva projektovanje baze podataka)
5. Projektovanje navigacije i planiranje izgleda početne stranice
6. Ukoliko postoji dinamički sadržaj, vrši se projektovanje relacionog modela baze podataka
7. Izrada dokumentacije
8. Grafički dizajn veb stranica
9. Izrada baze podataka
10. Izrada administratorskih aplikacija
11.Izrada korisničkih aplikacija
12. Optimizacija sadržaja za internet pretraživače
13. Testiranje i ispravka mogućih grešaka
14. Ažuriranje sadržaja u definisanim vremenskim intervalima
15. Permanentno usavršavanje i razvoj programskih aplikacija
16. Tehnička podrška
17. Usklađivanje programskog koda sa novim internet tehnologijama
18. Pravljenje rezervnih kopija kompletnog sajta u definisanim vremenskim intervalima
19. Promocija veb sajta

Obzirom na kompleksnost posla koji obuhvata izrada kompletnog rešenja za jedan veb sajt, vrlo je teško u startu definisati preciznu cenu. Zbog toga na susretu sa klijentom kreiramo i analiziramo listu zahteva i u skladu sa tim vršimo prikupljanje odgovarajućih podataka. Na osnovu ovoga se predlaže nekoliko rešenja, i daje se približna cena, kao i cena održavanja (ukoliko sajt to zahteva). Konačna cena je poznata tek po realizaciji čitavog projekta (obzirom da na nju utiču razni faktori, od broja utrošenih radnih sati pa sve do specifičnih zahteva klijenta). Nakon uplate 30% približne cene, naš tim počinje sa razradom plana i realizacijom veb sajta. Nakon puštanja sajta u rad, klijentu se dostavlja račun za drugi deo uplate sa cenom koja je korigovana u zavisnosti od obima izvedenih radova i definiše visinu cene mesečnog održavanja. Raspon cena za lične prezentacije je od 50 do 400 €, za prezentacije firmi od 200 do 1000 € i za korporativne prezentacije od 800 € pa naviše. Ukoliko veb sajt zahteva dinamički sadržaj na cenu se dodaje i do 80% navedene cene u zavisnosti od složenosti zahteva, od toga da li se koriste gotova rešenja ili je potrebna izrada novih programskih aplikacija specijalno projektovanih za potrebe klijenta. Na cenu takođe utiču i specifični zahtevi klijenta (poput multimedijalnih flash animacija i raznih vizuelnih efekata). Kao prvi korak u izradi Vašeg novog sajta, pozovite nas i zatražite inicijalnu procenu projekta.

Optimizacija (SEO) stranice

seoSEO je skraćenica od Search Engine Optimization, što u prevodu znači optimizacija sajta za pretraživače. To je skup radnji koje se izvršavaju na samom sajtu i van njega radi poboljšanja pozicije sajta za zadate ključne reči. Proces optimizacije sajta može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci u zavisnosti od toga koliko je sajt optimizovan, konkurentnosti ključnih reči i još nekih faktora. Reč je o procesu prilagođavanja sajta i njegovog sadržaja ili web dizajna internet pretraživačima kao što su Google, Yahoo i MSN. Naglasak se daje optimizaciji za Google, pošto ovaj pretraživač dominira u Srbiji i širom sveta.

Uz pomoć optimizacije sajta, vaša internet prezentacija ima daleko veću šansu da se plasira među prvih deset za određenu ključnu reč, tj. da se na listingu rezultata nalazite na prvoj stranici. Onda imate daleko najveću šansu da vas potencijalni posetilac nađe. Bez obzira da li Vaš sajt obezbeđuje informacije, proizvode, usluge, najveći deo posetilaca će koristiti pretraživače da bi Vas pronašli, a kod dobro optimizovanog sajta posećenost je preko 90% posetilaca sa pretraživača.

Dostizanje visokog rejtinga web sajta je dugotrajan i stalan proces. Prednost ovog vida marketing usluga u odnosu na ostale jeste da optimizacija sajta i što bolji rang na pretragama u pretraživačima poput Google-a, Vama direktno dovodi klijente koji traže Vaše proizvode, što nije slučaj sa reklamiranjem putem flajera i bilborda, gde nikada sa sigurnošću ne možete znati da li osobi kojoj ste stavili do znanja čime se bavite uopšte trebaju Vaši proizvodi. Optimizaciju sajta je potrebno prepustiti ekspertima koji se isključivo tim poslom i bave, jer u protivnom možete naneti više štete nego koristi Vašem sajtu, odnosno postoji opasnost da dođete na tzv. "crnu listu" pretraživača, koji može bez bilo kakvog upozorenja da kazni Vaš sajt tako što će ga lošije rangirati u rezultatima pretrage.

Portfolio

Web design

O nama

BYTE inženjering prisutan je na srpskom tržištu od februara 2009. godine, pretežno orijentisan ka prodaji proizvoda namenjenih IT tržištu. Već 2010. godine se proširuje, sa ciljem da se na jednom mestu, uz primenu najsavremenijih tehnoloških dostignuća svojim klijentima ponudi kompletno informatičko rešenje, od konsaltinga, projektovanja, implementacije i održavanja informaciono-komunikacionih sistema, pa sve do edukacije za njihovo korišćenje. U poslovanju povećavamo efikasnost stalnim ulaganjem u obrazovanje i stručnim osposobljavanjem i saradnjom sa vodećim kompanijama u regionu. Jedan od ciljeva kome neprestano težimo je zasnivanje potpunog poverenja izmedu nas i kupaca, kao i ostvarivanje dugotrajne saradnje na obostrano zadovoljstvo.

SISTEM I NETWORK INŽENJERING
Projektovanje mrežne infrastrukture, izrada dokumentacije, instaliranje aktivne mrežne opreme, servera (AD, Web, DNS, DHCP, Radius, mail…); merenje i snimanje stanja, usluge održavanja servera i radnih stanica po ugovoru ili po pozivu, otklanjanje problema u radu mreže (prestanak rada dela ili cele mreže, gubitak mrežnog saobraćaja i sl.),  proširenje i nadogradnja mreže.

SMART HOME, VIDEO NADZOR, SISTEMI DOJAVE POŽARA
Prodaja, isporuka, ugradanja i održavanje smart home sistema, uređaja za video nadzor (spoljašnje i unutrašnje IP kamere, DVR snimači, pregled i arhiviranje video materijala), sistemi za dojavu požara.

HARDWARE I SOFTWARE IMPLEMENTACIJA
Strukturno kabliranje, polaganje i povezivanje bakarnih i optičkih kablova svih kategorija, instalacija, konfigurisanje i puštanje u rad servera i aktivne mrežne opreme.

SERVIS I PODRŠKA
Sklapanje računarskih konfiguracija po Vašoj želji kao i servisiranje i nadogradnja računara i računarske opreme u garantnom i vangarantnom roku.

KOMERCIJALNI POSLOVI I KONSALTING
Pružanje konsultatnskih usluga, nabavka i prodaja opreme najpoznatijih svetskih proizvođača u skladu sa zahtevima klijenata, sklapanje ugovora,  izrada tenderske dokumentacije, planiranje, itd.

WEB DESIGN & DEVELOPMENT
Izrada web prezentacija, specijalizovanih softverskih rešenja, itd.

EDUKACIJA
Klijentima nudimo i obuku koju vode licencirani MCITP i MCT predavači, pretežno za Microsoft proizvode (Windows Server 2003, Windows Server2008 Enterprise Administrator Windows Server2008 Network Infrastructure, Sharepoint & SQL server, itd).

Kontakt

Popunite elektronsku formu i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ime: Aleksandar Duković
Fax: +381 65 210 2230
Address: Kralja Aleksandra Ujedinitelja, H4/21,
37000 Kruševac, Srbija